Seznam zakonov

SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV EVROPSKIH SKUPNOSTI Z DELOVNEGA PODROČJA

Državni predpisi  
: zakonodaja.gov.si
Temeljni predpisi za področje lekarniške dejavnosti : Zakon o zavodih (Ur.l. RS 12/91, 45/94, 8/96, 36/00)

Zakon o zdravstveni dejavnosti - uradno prečiščeno besedilo /ZZDej-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 36/2004, 80/2004)

Zakon o lekarniški dejavnosti - uradno prečiščeno besedilo /ZLD-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 36/2004)
Pravilnik o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti : Zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih /ZZMP/ (Ur.l. RS, št. 101/1999, 70/2000, 7/2002, 13/2002, 67/2002, 47/2004)

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - uradno prečiščeno besedilo /ZZVZZ-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 20/2004)
Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja     : (www.zzzs.si)
Drugi pomembnejši predpisi  
: Zakon o varstvu potrošnikov - uradno prečiščeno besedilo /ZVPot-UPB2/ (Ur.l. RS, št. 98/2004)

Zakon o javnih naročilih (Ur.l. RS 39/00 s spr. in dop.)

Zakon o javnih uslužbencih (prvi del) (Ur.l. RS 56/02)

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.l. RS 56/02 s spr. in dop.)

Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS 59/99, 57/01, 59/01, 52/02)

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur.l.RS 24/03)

Uredba o posredovanju informacij javnega značaja

Uredba o stroških posredovanja informacij javnega značaja
Predpisi so dostopni na spletnem naslovu     : zakonodaja.gov.si

Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedenem spletnem mestu gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih javni lekarna ne jamči odškodninsko ali kako drugače.
Predpisi Evropske Unije : Povezava na evropski register predpisov