LEKARNA PESNICA je zasebna lekarna, ki od leta 1996 opravlja lekarniško dejavnost. V sklopu lekarniške dejavnosti opravljamo javno službo preskrbe prebivalstva in drugih zdravstvenih ustanov z zdravili. Preskrba z zdravili zajema izdajo zdravil na recept in brez recepta, izdelavo magistralnih zdravil in strokovno svetovanje o varni, pravilni in racionalni uporabi zdravil. Poleg preskrbe z zdravili naše delo obsega tudi izdajo in prodajo medicinsko-tehničnih pripomočkov, prehranskih dopolnil, kozmetičnih izdelkov in spodbujanje ter svetovanje o zdravem načinu življenja.

 


Dejavnosti:

V III. poglavju Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/2016, 77/2017, 73/2019) je opredeljeno področje kakovosti in varnosti v lekarniški dejavnosti.


V LEKARNI PESNICA v skladu z veljavno zakonodajo vzdržujemo in spremljamo sistem kakovosti, ki vključuje organizacijsko strukturo, postopke, procese in vire, potrebne za izvajanje lekarniške dejavnosti v skladu s standardi lekarniške dejavnosti in pravili dobre lekarniške prakse. Politiko kakovosti uporabljamo kot način vodenja v smeri nenehnega izboljševanja delovanja lekarne.


V III. poglavju Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/2016, 77/2017, 73/2019) je opredeljeno področje kakovosti in varnosti v lekarniški dejavnosti. V LEKARNI PESNICA izvajano kakovost in varnost v skladu z veljavno zakonodajo in v skladu s standardi lekarniške dejavnosti, pravili dobre lekarniške prakse in kodeksom lekarniške deontologije. Dolgoročni cilji za ohranjanje kakovosti in varnosti v naši lekarni so:


Kakovost in varnost v naši lekarni zagotavljamo z najpomembnejšim kazalnikom kakovosti za naše delo, ki nam pove ali smo razumljivo podali navodila za varno in učinkovito uporabo zdravila in poučili pacienta, kako pravilno hrani zdravilo, posebej če gre za hladno verigo.


Zaposleni se redno strokovno izobražujemo in tako ohranjamo licenco za opravljanje svojega dela.


Magister farmacije izda zdravilo na recept  in poda nasvet.


Zagotavljamo primerno okolje za hrambo zdravil in redno merimo temperaturo v prostoru in v hladilniku.


Poslujemo samo preko registriranih veledrogerij.


Izvajamo notranje nadzore, imamo redne strokovne nadzore preko LZS in vsakih pet let ponovno verifikacijo lekarne preko MZ.


Spremljamo odpoklice zdravil , prehranskih dopolnil in živil za posebne zdravstvene namene.


Redno kontroliramo roke uporabnosti zdravil.


Zbiramo zdravila s pretečenim rokom uporabe in skrbimo za strokovno uničenje tako,da jih vrnemo registriranemu grosistu.


Sporočamo neželene stranske učinke na IVZ.


Redno vzdržujemo merilne naprave in delovno opremo.


Nekatere od navedenih kazalnikov evidentiramo za druge pa samo ustno preverjamo skozi komunikacijo z našimi sodelavci in kolegi in pacienti.